Portal Begroting Zuid-Holland

Bestuurlijke inleiding

Bij het uitbrengen van deze beleidsrijke begroting bevinden we ons in onzekere tijden. We maken noodgedwongen pas op de plaats, letterlijk. Het coronavirus houdt Nederland in de greep en heeft daarmee ook zijn effect op Zuid-Holland. Een crisis die zich voordoet en waar we elkaar doorheen moeten helpen. Samen.

Noodgedwongen stilstaan ontslaat ons niet van vooruitkijken. Juist niet. De stikstofcrisis liet ons al zien dat de wereld om ons heen onvoorspelbaar is. De coronacrisis waar wij nu mee te maken hebben bevestigt dat in extreme vorm. Dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. En dat vraagt om wijsheid, maar vooral ook om daadkracht vanuit de rol die wij als provincie kunnen nemen.

Het jaar van verkiezingen en onderhandelingen ligt achter ons, we hebben in deze begroting concreet vormgegeven aan de ambities die we als college met elkaar hebben uitgesproken. Samen met anderen. Want als provincie staan we midden in de samenleving. En we werken met diezelfde samenleving aan de maatschappelijke uitdagingen waar we samen voor staan.

We zijn ons ervan bewust dat de huidige omstandigheden effect gaan hebben op de begroting. Hoe dat precies zal lopen is op dit moment ongewis. De voorbereiding op de begroting was immers afgerond voor het uitbreken van de crisis, en wij bevinden ons er nu nog middenin. Waar nodig wordt u tussentijds door het college geïnformeerd en bij de Voorjaarsnota 2020 en de Kadernota 2021 wordt u meegenomen in de dan bestaande inzichten.

Dat betekent dus dat we doorgaan met het betrekken van de onze partners. Zoals we dat ook via de twee bijeenkomsten ‘Zuid-Holland Ontmoet’ gedaan hebben. Waarbij we ideeën en suggesties op ons Coalitieakkoord ophaalden bij inwoners, ondernemers en medeoverheden. Ook zijn er afgelopen periode suggesties binnengekomen via brieven en eind 2019 hebben we input gekregen van Provinciale Staten. Al deze suggesties hebben wij zorgvuldig afgewogen. Waardevolle input die helpt bij de verdere uitwerking van onze ambities (Oogst "Zuid-Holland Ontmoet").

Wij hebben de begroting vernieuwd en opgebouwd langs grote opgaven die in Zuid-Holland spelen. Hierin brengen wij onze ambities samen. Geld kun je maar één keer uitgeven, dat vraagt om scherpe keuzes. We zoeken dan ook continu naar de meest efficiënte inzet van onze middelen en mensen om onze ambities te realiseren. Er zijn meerdere rode draden te ontdekken die aan alle hoofdstukken raken. Zo heeft de energietransitie invloed op meerdere maatschappelijke opgaven, evenals thema’s als circulair en digitalisering.

‘Elke dag beter. Zuid-Holland.’ Dat is het motto van ons college. Een motto dat niet alleen naar buiten door mag klinken, maar ook in onze eigen organisatie. Doen wat je uitdraagt is dan ook een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Sturen en bijdragen op de maatschappelijke opgaven dus, en ook zelf het goede voorbeeld geven. In tijden van crisis en daarna.

Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
Maart 2020

Deze pagina is gebouwd op 10/05/2022 15:14:14 met de export van 10/05/2022 15:09:37